KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA VERİ GÜVENLİĞİ GİZLİLİK POLİTİKASI-YMA TEKSTİL

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz ile yapılan iş ve işlemler, ortak girişimler, projeler, ihaleler, teminatlar ve imzalanan sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanır, kaydedilir, güncellenir, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilere, resmi makamlara, ilgili bankalara, e-ticaret sitelerine, sosyal paylaşım sitelerine, tedarikçilerimize, sözleşme ilişkisi ve /veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlara, ortak girişimlere, ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilir ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilir.

 

YMA GİYİM  TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. olarak temel prensibimiz temel hak ve özgürlükleri, kişisel hakların korumasıdır. Bu doğrultuda müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt ve üst işverenlerimizin,  kiracılarımızın ve kiraya verenlerimizin kişisel verilerinin  gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması önceliklidir.

 

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak, işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçları, yasal yükümlülükler ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek,, kullanılabilir ve sınıflandırılabilir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

 

YMA GİYİM  TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: Şirket çalışanı olan gerçek kişiler.

Kişisel Sağlık Verisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika : Şitrketin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İş Ortakları : Şirketin faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

YMA GİYİM  TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. Veri Sorumlusu olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde yasal mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler:

 

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5. maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2. fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileri; kurumsal internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde Şirkete ilettilen bilgiler, internet sitesi ziyareti sırada “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

 

Kişisel veriler açık rıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel veriler bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla iş ortakları, çalışanlar ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

Şirket tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, ilişkide olunan gerçek veya tüzel kişiler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer firmaları tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek, İlgili mevzuat hükümleri gereği  akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel Veriler, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklara, tedarikçilere, Şirketin ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişilere, kurumlara, sosyal paylaşım sitelerine,  kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine aktarılabilmektedir. Daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım faaliyetleri, iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, İnternet arama motoru şirketleri SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, şirket adına veri işleyen, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi:

Şirket elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, sunduğu hizmetin optimizasyonu ile taraflar arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Şirket doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

Veri Sahibinin Hakları: Kişisel verileri işlenen kişiler bununla ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Cloud Mining is the process of money mining employing best eth pool a digital data center that has access to shared funds via an online link. This sort of cloud computing mining permits customers to trade currencies as opposed to investing in mining equipments which call for substantial equipment and infrastructure.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish