KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MUVAFAKATNAME-KARİZMA GİYİM

 

Çalışan, işbu Muvafakatname’nin imzalandığı tarihten itibaren, Şirket (……..) ile arasındaki ilişki, Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarak yapılabilmesi, yasal mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa ve yönetmelikler ile ilgili mevzuatta öngörülen hallerde her türlü kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı ile;

I. Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini,

II. Bu kapsamda, kişisel verilerinin gerekli korumanın sağlanması kaydıyla Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde bankalar ve kurumlara da aktarılabileceğini ve kişisel verilerinin bu şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebileceğini,

III. Tüm bu amaçlarla yurtdışından ve yurtiçinden olmak üzere SMS, telefon, internet, e-posta vs. iletişim yöntemleriyle kendisiyle iletişime geçilebileceğini,

IV. Kişisel verilerinin iş akdi herhangi bir nedenle sona erse dahi, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda Kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla saklanacağını,

V. Gerektiğinde yasal süreçlerin takibi amacıyla, ilgili hukuki süreçleri takip eden kişi ve kurumlarla, sigorta şirketleriyle bilgilerin paylaşılabileceğini,

VI. Şirket’in işyerinde güvenlik ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak görüntülü kamera sistemleri bulundurabilir. Çalışan; işyerinde geçirdiği süreler boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alındığını bilmektedir. Görüntü kayıt sistemleri ile amirler ve/veya amirlerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edildiğini bilmekte olup bu hususlara açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket belirli aralıklarla, Çalışan ile ilgili özel nitelikteki kişisel verileri aşağıda belirtilen hallerde ve amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir. Çalışan, kendisinden ek bilgi veya belge istenmesi halinde, istenen bilgi ve verileri kendisinden talep edilen süre içerisinde doğru ve eksiksiz olarak temin edecektir:

a. Çalışan’ın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasında kanuni sürelerde saklanması,  yetkili idari mercilerin yeni talepte bulunulması;

b.  Kişisel Verilerin Korunması için ilgili Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen haller;

c. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması;

d.  Şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve gizlilik amacıyla gerekli olması veya ilgili adli veya idari makamlardan bu yönde bir talepte bulunulması;

e. Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapmak amacıyla bu tür verilerin işlenmesinin gerekliliği;

f. Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip Adli Makamlar, Mahkemeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılmasının gerekli olması;

g. Şirket içi yapılacak toplantı, davet gibi organizasyonlar;

h. Talep etmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak raporlama ve analizler;

i. Çeşitli insan kaynakları uygulamalarına;

j. Acil tıbbi müdahaleler, Kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılması.

k. Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışan’ın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi için gerekli olması.

l.  Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, devam eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler,

Çalışan yukarıda sayılan haller dâhilinde, Şirket veya veri işleyen de dahil Şirket tarafından tayin edilen 3. (üçüncü) kişilerin (sağlık çalışanları da dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerini işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerinin şirket yönetimine, gerekli kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekte ve kendisinden istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir.

İşbu Muvafakatname’de kullanılan; “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan’a) ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi, “Özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Şirket ile her zaman iletişime geçme, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Tarih:

Çalışan Adı Soyadı:

T.C. :

İmza:

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish