6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin ………….. (“Şirket”) nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, Şirket tarafından kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, işleneceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği: ……………….. A.Ş

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve aktarılması: Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Kişisel veriler açık rıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Şirket, kişisel verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, şirketlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; şirketin bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Bu madde kapsamında aktarılan veriler, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel veriler bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla iş ortakları, çalışanlar ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

Şirket tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, ilişkide olunan gerçek veya tüzel kişiler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer firmaları tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek, İlgili mevzuat hükümleri gereği  akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel Veriler, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklara, tedarikçilere, Şirketin ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişilere, kurumlara, sosyal paylaşım sitelerine,  kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine aktarılabilmektedir. Daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım faaliyetleri, iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, İnternet arama motoru şirketleri SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, şirket adına veri işleyen, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi:

Şirket elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, sunduğu hizmetin optimizasyonu ile taraflar arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Şirket doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Veri Sahibinin Hakları: Kişisel verileri işlenen kişiler bununla ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, AS-ÇA İnşaat Taahhüt A.Ş.bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

KİŞİ ADI:

SOYADI :

T.C. KİMLİK:

İMZA :

TARİH :

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish